Anunci sobre aprovació d’uns plecs i l’alienació d’una finca

Per acord del ple municipal, de data 24 de març de 2017, es va aprovar el Plec de condicions per a l’alienació d’una parcel·la situada al carrer P del polígon Pont-Xetmar, mitjançant subhasta.

 

Alhora també es va aprovar el corresponent expedient administratiu i es va acordar l’obertura del procediment de licitació mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en el BOP de Girona i en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, per la qual cosa s’anuncia la corresponent convocatòria de la licitació, d’acord amb el que disposen els articles 142.1 i 159.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic.

 

Contra la citada resolució, que és definitiva en via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició contra l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la present publicació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Girona en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la present publicació.

 

A la vista de tot això es procedeix a anunciar la contractació que s’indica amb els requisits que s’hi assenyalen:

 

 1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació

 

 1. a) Organisme: Ajuntament de Cornellà del Terri
 2. b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria intervenció
 3. c) Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Cornellà del Terri
 4. Dependència: edifici Ajuntament
 5. Adreça: Mn. Jacint Verdaguer s/n
 6. Localitat i codi postal: 17844 Cornellà del Terri
 7. Telèfon: 972594001
 8. Telefax: 972594148
 9. Correu electrònic: secretaria@cornelladelterri.cat
 10. Adreça d’Internet del Perfil de Contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=821342
 11. d) Número d’expedient: 2016.603

 

 1. Objecte del contracte

 

És objecte del contracte l’alienació d’una finca d’ús industrial al polígon Pont-Xetmar de Cornellà del Terri, carrer P núm. 19, corresponent a la finca registral núm. 2.580 i a la finca cadastral 3907802DG8630N0001UI, qualificada com a bé patrimonial.

 

La finca té una superfície registral de 2.572,77 m2. D’acord amb el POUM de Cornellà del Terri es classifica com a sòl urbà consolidat amb la qualificació de “Zona industrial compacta (Clau 6).

 

 1. Tramitació i procediment

 

 1. a) Tramitació: ordinària
 2. b) Procediment: obert
 3. c) Forma d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa, amb un únic criteri d’adjudicació, el preu (subhasta).
 4. d) Criteris d’adjudicació: el preu.

 

 1. Pressupost base de la licitació

 

El pressupost base de licitació ascendeix a 399.036,11 euros (impostos no inclosos). Aquest tipus podrà ser millorat a l’alça.

 

 1. Presentació d’ofertes

 

 1. a) Data límit de presentació: Les ofertes es presentaran el l’Ajuntament de Cornellà del Terri, en horari d’atenció al públic, dins del termini d’un mes a comptar a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el BOP de Girona i en el Perfil de contractant de l’Ajuntament
 2. b) Modalitat de presentació: en suport paper
 3. c) Lloc de presentació:
 4. Dependència: edifici Ajuntament
 5. Adreça: Mn. Jacint Verdaguer s/n
 6. Localitat i codi postal: 17844 Cornellà del Terri

 

 1. Obertura d’ofertes

 

 1. a) Descripció: La Mesa de Contractació es constituirà el cinquè dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les ofertes, a les 10:00 hores i qualificarà la documentació administrativa continguda en els sobres «A». Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini de tres dies hàbils perquè el licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables observades en la documentació presentada. Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen del sobre «B», que contenen les ofertes econòmiques.
 2. b) Adreça: Mn. Jacint Verdaguer s/n
 3. c) Localitat i codi postal: 17844 Cornellà del Terri

 

 1. Despeses de publicitat: fins a un import màxim de 90,00 euros.

 

 1. Altres informacions: Les que consten en el PCAP.

 

Cornellà del Terri, 19 de juny de 2017

 

L’alcalde

 

 

 

 

Salvador Coll i Baucells

Informació addicional