Codi Conducta

Edicte d’aprovació inicial del Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Cornellà del Terri

 El Ple de la corporació, en sessió ordinària, de data 9 d’octubre de 2017, va aprovar  inicialment el Codi de conducta dels alts càrrecs de la corporació, en compliment del disposat en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

De conformitat amb l’establert en l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, se sotmet l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el DOGC, en el Punt Avui i en el taulell d’edictes de l’Ajuntament, perquè les persones interessades puguin examinar i presentar les reclamacions que estimin convenients. Si transcorregut l’esmentat termini no s’ha presentat cap reclamació o al·legació, l’acord aprovació inicial esdevindrà a definitiu sense la necessitat d’adoptar un nou acord plenari.

Durant aquest termini l’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h. Així mateix, estarà a la disposició dels interessants a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, a l’adreça https://cornelladelterri.cat .

 

Atentament,

 

 

 

 

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

 

Cornellà del Terri, 17 d’octubre de 2017