COMPTES GENERALS - AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI

EDICTE

En compliment del que disposa l’article 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada ha estat degudament informat per la Comissió Especial de Comptes, s’exposa al públic el compte general corresponent a l’exercici 2016, durant un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els qui es considerin interessats podran presentar les reclamacions, objeccions o observacions que considerin convenients. Així mateix, estàra a la disposició dels interessants a la seu electròncia d’aquest Ajuntament, adreça https://cornelladelterri.cat

 Cornellà del Terri, 30 de maig de 2017

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde