Edicte absència alcalde Ajuntament de Cornellà del Terri

EDICTE

 

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 89/2018, de 20 de juny, s’ha aprovat la següent resolució, de la qual es transcriu a continuació la part resolutiva:

“Primer.- Delegar l’exercici íntegre de les atribucions legalment conferides a l’alcaldia, d’acord amb l’article 47 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), en el primer tinent d’alcalde el regidor Sr. Pere Vilà i Ferrer, el qual actuarà com a alcalde accidental.

 

Segon.- Fer constar que la present resolució serà vigent els dies 6 al 19 d’agost de 2018, ambdós inclosos.

 

Tercer.- Notificar aquest acord al Sr. Pere Vilà i Ferrer.

 

Quart.- Publicar aquesta resolució en el BOP i en el tauler d’anuncis de la corporació.”

El que es publica, als efectes oportuns, d'acord amb el que preveu l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.