Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’obra

Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’obra

 

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 10 de juliol de 2017, s’ha aprovat inicialment el projecte d’obres “Pavimentació d’un camí d’accés a habitatges disseminats, tram del veïnat de can Ribes a Sant Bartomeu”, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Sr. Josep Alemany i Masgrau, amb un pressupost d’execució de quaranta-nou mil vuit-cents seixanta amb seixanta-tres cèntims (49.860,63€), IVA inclòs.

 

En compliment amb allò establert en l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, també, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

Cornellà del Terri, 10 de juliol de 2017

 

L’Alcalde,

 

 

 

 

 

Salvador Coll i Baucells

 

Informació addicional