Edicte d’aprovació inicial d’una memòria valorada - Pavimentació del camí de les Serres

Edicte d’aprovació inicial d’una memòria valorada

 

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 19 de febrer de 2018, s’ha aprovat inicialment la memòria valorada de “Pavimentació del camí de les Serres”, redactat per l’enginyer de camins, canals i ponts dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Sr. Josep Alemany i Masgrau, amb un pressupost d’execució del contracte per l’Ajuntament de Cornellà del Terri de quatre-cents setanta-tres mil setanta-nou euros amb vint-i-dos cèntims (473.079,22 €), IVA inclòs.

 

En compliment amb allò establert en l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, també, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .