Edicte d’aprovació inicial d’una memòria valorada

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 27 de novembre de 2017, s’ha aprovat inicialment la memòria valorada de “Manteniment i millora del camí anomenat “carrer Montserrat” a Cornellà del Terri”, redactat per l’enginyer industrial, Sr. Xavier Masdeu i Nou, amb un pressupost d’execució de quaranta-set mil quatre-cents trenta amb quaranta-cinc cèntims (47.430,45€), IVA inclòs.

 

En compliment amb allò establert en l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, també, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

Cornellà del Terri, 27 de novembre de 2017

 

L’Alcalde,

 

 

 

 

 

Salvador Coll i Baucells

 

 

Informació addicional