EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL PONT-XETMAR

EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL PONT-XETMAR

 

 

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 10 d’abril de 2017, va acordar aprovar inicialment del Pla Parcial del PPU06 del sector industrial Pont-Xetmar, promoguda per la Junta de Compensació Provisional  i redactada per l’equip Reverendo-Ginesta Arquitectes Associats SLU.

 

Aquest acord se sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, comptar des de la data següent a la darrera publicació d’aquest acord en el BOP o en el diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o en el Tauler d’anuncis o en el WEB municipal, per tal que qualsevol persona interessada pugui examinar la documentació de la present modificació a les dependències municipals, així com presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

 

Durant aquest termini l’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h. Així mateix, estarà a la disposició dels interessants a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, a l’adreça https://cornelladelterri.cat .

 

 

Cornellà del Terri, 12 d’abril de 2017

 

L’alcalde

 

 

 

 

Salvador Coll i Baucells