EDICTE D’ESTATUT BASES DACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUD06 SECTOR INDUSTRIAL PONTXETMAR

 

EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’ESTATUT I BASES D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUD06 DEL SECTOR INDUSTRIAL PONT-XETMAR

 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 15 de maig de 2017, va acordar aprovar definitivament el Projecte d’Estatuts i les Bases d’Actuació que hauran de regir la constitució i el funcionament de  la Junta de Compensació per a la urbanització del SUD06 del sector industrial Pont-Xetmar d’aquest municipi, els quals es publiquen a l’efecte del que disposa l’article 190.1  del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Urbanisme de Catalunya.

 

 

A la seu electrònica d'aquest Ajuntament, adreça https://www.cornelladelterri.cat, podeu consultar el text íntegre del Projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació.

 

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé es pot interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Girona en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Cornellà del Terri, 15 de maig de 2017

 

 

 

 

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde