Edicte d’exposició pública del compte general de l’exercici 2017

En compliment del que disposa l’article 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada ha estat degudament informat per la Comissió Especial de Comptes, s’exposa al públic el compte general corresponent a l’exercici 2017, durant un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els qui es considerin interessats podran presentar les reclamacions, objeccions o observacions que considerin convenients. Així mateix, estàra a la disposició dels interessants a la seu electròncia d’aquest Ajuntament, adreça https://cornelladelterri.cat

 

Cornellà del Terri, 31 de maig de 2018

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde