Edicte de la convocatòria pública per a l’elecció de jutge de pau substitut

Atès que properament finalitzarà el termini de quatre anys per al qual va ser nomenat l’actual jutge de pau substitut, d’acord amb el que estableixen els articles 4 a 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, s’obra la convocatòria pública per a l’elecció dels esmentats càrrecs per a un període de quatre anys.

 

Segons l’article 13 de l’esmentat Reglament, poden ser nomenats jutges de pau, els qui, tot i no ser llicenciats en dret, reuneixin els requisits que estableix la Llei orgànica del poder judicial per a l’ingrés en la carrera judicial, tret dels que deriven de la jubilació per edat, sempre que aquesta no comporti cap impediment físic o psíquic per al càrrec.

 

Així doncs, les persones interessades en prendre part en el procés selectiu han de complir els següents requisits:

  1. Tenir nacionalitat espanyola i ser major d’edat.
  2. No estar afectat per cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
  3. No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat i prohibicions regulades als articles 389 a 397 de la Llei orgànica del poder judicial.

 

Les sol·licituds s’hauran de presentar, en el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, a les oficines municipals (C/Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, adreça https://cornelladelterri.cat .

 

Caldrà acompanyar la sol·licitud de la següent documentació:

  • Currículum vitae, especificant l’activitat professional o mercantil que està exercint.
  • Fotocòpia compulsada del DNI.
  • Declaració responsable de no incórrer en cap de les causes d’incapacitat previstes en l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial.
  • Declaració responsable de no incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibicions previstes als articles 389 a 397 de la Llei orgànica del poder judicial.

 

L’elecció de jutge/essa de pau substitut l’efectuarà el Ple de l’ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres, entre les persones que, a més de reunir les condicions legals, així ho sol·licitin. Si no hi ha cap sol·licitant, el Ple elegirà lliurement d’entre les persones que reuneixen les condicions legals per a l’exercici de les funcions pròpies del càrrec.