EDICTE - Expedient Modificació de crèdit del Pressupost 2018

EDICTE

 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de 9 d’abril de 2018, ha acordat aprovar inicialment els expedients de modificació de crèdit núm. 3/2018 i  04/2018 del vigent Pressupost de 2018, en la modalitat de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit i la modalitat de transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa finançades amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

 

De conformitat amb allò que disposen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, se sotmet a informació pública pel termini de 15 dies hàbils, als efectes del seu examen i presentació de possibles reclamacions o suggeriments, entenent-se definitivament aprovat, sense necessitat de prendre cap altre acord exprés, si durant l'esmentat termini no s'haguessin produït reclamacions.