EDICTE SOBRE LA PRÒRROGA DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

EDICTE SOBRE LA PRÒRROGA DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES DE LA  MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚM. 8 EN L’ÀMBIT DE SÒL URBÀ

 

El Ple de la corporació, en la sessió extraordinària de data 27 d’octubre de 2017, va acordar:

 

  • Aprovar prorrogar per un any el termini de suspensió de l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques referent a la modificació puntual núm. 8 del POUM en l’àmbit del sòl urbà.

 

  • Publicar l’aprovació de la pròrroga de la suspensió al Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Punt diari i en la pàgina web de l’Ajuntament https://cornelladelterri.cat .

 

Els antecedents d’aquesta suspensió es troba en l’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 8 del POUM de Cornellà del Terri, que va ser acordada pel Ple de la corporació, en sessió extraordinària de data 23 de setembre de 2016. Simultàniament a l’acord d’aprovació inicial es va acordar suspendre pel termini d’un any l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions dels quals suposessin una modificació del règim urbanístic vigent. Aquestes àrees afectades per la suspensió són les següents: sòl urbà.

 

La suspensió va ser publicat en el DOGC núm. 7234 de data 26 d’octubre de 2016, en el BOP de Girona núm. 206 de data 27 d’octubre de 2016 i en el Punt diari de 27 d’octubre de 2016.

 

El document comprensiu, el plànol a on s’identifica gràficament l’àmbit, la Memòria, els plànols i l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h.

 

Cornellà del Terri, 27 d’octubre de 2017

 

L’alcalde

 

 

 

 

Salvador Coll i Baucells

 

Informació addicional