MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 11 - POUM -

EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM

 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de data 1 d’agost de 2018, va acordar aprovar inicialment la modificació puntual núm. 11 del POUM de Cornellà del Terri, l’àmbit del polígon d’actuació urbanística PAU-8 “Chocolates Torras, SA” formulada per l’Ajuntament de Cornellà del Terri i redactada pels arquitectes de l’Estudi GRV Arquitectes SLP (exp. x2018000311).

 

Aquest acord se sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, a comptar des de la data següent a la darrera publicació d’aquest acord en el BOP o en el DOGC o en el diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o en el Tauler d’anuncis o en el WEB municipal, per tal que qualsevol persona interessada pugui examinar la documentació de la present modificació a les dependències municipals, així com presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

 

Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions de les quals suposin la modificació del règim urbanístic vigent,  per un termini d’un any.

 

El document comprensiu, el plànol a on s’identifica gràficament l’àmbit, la Memòria i els plànols es poden veure a la web de l’Ajuntament i l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h.