PROJECTE ENDERROC FINCA MÀS VILÀ

 

Edicte d’aprovació inicial de projectes d’obres

 

Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 25 de juny de 2018, s’ha aprovat inicialment el projecte d’enderroc de les edificacions situades a la finca anomenada “Mas Vilà” situada al carrer “F” cantonades carrers “O” i “P” del polígon industrial Pont-Xetmar, redactat per l’arquitecta dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Sra. Isabel Granell Simeón, amb un pressupost d’execució de vint-i-nou mil set-cents vuitanta-cinc euros amb tres cèntims (29.785,03€), IVA inclòs.

 

En compliment amb allò establert en l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, també, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

Informació addicional