15/06/2017

Ajuts econòmics de menjador escolar.

Anunci del text íntegre de les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics individuals de menjador escolar a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil.

 

Antecedents

La disposició addicional segona del Decret 160/1996 pel qual es regula el servei escolar de menjador diu:

Correspon als consells comarcals la gestió dels ajuts de menjador per necessitats socioeconòmiques o de situació geogrà ca de l’alumnat, quan hagin assumit aquesta competència o l’assumeixin, i signin els corresponents convenis amb el Departament d’Ensenyament, d’acord amb el que estableix l’article 8.1 del Decret 219/1989, de delegació de competències de la Generalitat a les comarques en matèria d’Ensenyament.

El Conveni de delegació de competències vigent entre el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb data 6 de juny de 2016, a la clàusula tercera en el punt III, que tracta sobre la gestió dels ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i geogrà ques de l’alumnat, estableix que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts de menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament per a cada curs escolar, per a l’alumnat que ho sol·liciti i no li correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixen totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador.

Abans de l’inici de cada curs escolar el Consell comarcal procedirà a la convocatòria pública per a l’atorgament d’aquests ajuts, d’acord amb els criteris que s’hagin xat per part del Departament.

El Departament d’Ensenyament determinarà per a cada curs el percentatge màxim a concedir d’aquest ajut.

Per a cada curs escolar, el Departament d’Ensenyament estableix les instruccions que s’han d’incorporar en aquestes bases, de conformitat amb la proposta de nançament dels serveis de transport i menjador escolar.

Així, en data 7 de març de 2017, el Departament d’Ensenyament ha tramès en aquest Consell Comarcal els nous criteris comuns que tots els consells comarcals han d’incorporar i aplicar en la convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2017-2018 i que són els que regiran la concessió dels ajuts.

1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil dels centres públics i privats concertats de la comarca del Pla de l’Estany al qual no correspongui la gratuïtat del servei per al curs 2017-2018.

2. Destinataris

Poden ser bene ciaris d’aquest ajut de menjador escolar els alumnes que reuneixen els requisits següents:

  • Estar matriculat, durant el curs corresponent, en un dels centres d’ensenyament del Pla de l’Estany sostingut amb fons públics en què es presti el servei de menjador escolar i estar cursant segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria (ESO).

  • No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït, i voler fer ús del servei.

Els sol·licitants de l’ajut de menjador són el pare, la mare, el/la tutor/a o representant legal de l’alumne/a o alumnes.