06/02/2017

EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 7 DEL POUM

El Ple de la corporació, en la sessió extraordinària de data 30 de novembre de 2016, va acordar aprovar inicialment la modificació puntual núm. 7 del POUM de Cornellà del Terri, per modificar els articles 101, 102 i 103.

El Ple de la corporació, en la sessió extraordinària de data 30 de novembre de 2016, va acordar aprovar inicialment la modificació puntual núm. 7 del POUM de Cornellà del Terri, per modificar els articles 101, 102 i 103, redactada pels arquitectes Mònica Rovira Lliberia i Emili Salavedra Espigol.

Aquest acord se sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, a comptar des de la data següent a la darrera publicació d’aquest acord en el BOP o en el DOGC o en el diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o en el Tauler d’anuncis o en el WEB municipal, per tal que qualsevol persona interessada pugui examinar la documentació de la present modificació a les dependències municipals, així com presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

El document comprensiu, el plànol a on s’identifica gràficament l’àmbit, la Memòria i els plànols es poden veure a la web de l’Ajuntament i l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h.

 Cornellà del Terri, 7 de desembre de 2016

 

L’alcalde

 

Salvador Coll i Baucells

 

Informació addicional