14/03/2017

ESTATUTS i BASES D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUD06 DEL SECTOR INDUSTRIAL PONT-XETMAR

Podeu accedir a la notícia per més informació.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 6 de març de 2017, va acordar, entre d’altres, i per unanimitat, aprovar inicialment el Projecte d’Estatuts i les Bases d’Actuació que hauran de regir la constitució i el funcionament de  la Junta de Compensació per a la urbanització del SUD06 del sector industrial Pont-Xetmar d’aquest municipi.

 

De conformitat amb el que disposa l’article 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, es sotmet a informació pública el projecte d’estatuts i bases d’actuació pel termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP de Girona.

 

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h, perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, adreça https://www.cornelladelterri.cat .

 

 

Cornellà del Terri, 7 de març de 2017

 

 

 

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde