28/09/2018

Ordenança municipal de Civisme. Descarrega't l'ordenança municipal.

Descarrega't l'ordenança de civisme. Del 10 de maig fins el 10 de juny pots fer propostes de millora o de modificació d'aquesta ordenança. Realitza les propostes a través del formulari que trobareu en aquest apartat.

La present Ordenança té per objecte regular el bon ús dels espais públics, drets i deures, promoure una bona convivència ciutadana i respecte mutu. Qualsevol acte, activitat o comportament que suposi un mal ús o que ocasioni embrutiment o danys a les persones, als espais públics i als seus elements estructurals, als edificis i instal·lacions de titularitat municipal i al mobiliari urbà,es tipifica en aquesta Ordenança com a infracció i és objecte d’aplicació del seu règim sancionador.

També queden inclosos en aquesta Ordenança els actes, les activitats i els comportaments no establerts en el punt anterior, que afecten a la via, espais públics, instal·lacions municipals i que alterin la convivència ciutadana, com poden esser, objectes, materials, residus, olors, sorolls, etc.

Igualment, constituiran infracció els actes, les activitats i els comportaments dels ocupants d’edificis o terceres persones que es realitzin en edificis, instal·lacions o recintes de titularitat privada, sempre que aquestes actuacions afectin l’estètica de les edificacions, la convivència ciutadana, ordre i neteja, el medi, sense perjudici de la reserva de les accions per danys i perjudicis que puguin correspondre als particulars perjudicats.

Pots omplir aquest formulari si tens alguna suggerencia o proposta de modificació d'aquesta. També a l'esquerra et pots descarregar el document. 

* Camps obligatoris