Obert el termini per sol·licitar els ajuts contra la Covid-19

18/05/2021

Des d'avui ja es poden sol·licitar els ajuts econòmics per pal·liar els efectes de la Covid-19 en la població de Cornellà del Terri. El termini per demanar aquests ajuts s'obre avui, dimarts 18 de maig, i tindrà una vigència d'un mes. Les ajudes econòmiques estan destinades tant a les famílies com als empresaris i treballadors que s'hagin vist afectats, amb una dotació de 24.000 euros per cada convocatòria. Aquestes subvencions es reparteixen de la següent manera:

 

AJUTS A FAMÍLIES EMPADRONADES A CORNELLÀ DEL TERRI

Aquesta convocatòria està destinada a ajudar a aquelles famílies empadronades a Cornellà del Terri (abans del 13 de març del 2020) que s'hagin vist afectades per un ERTO o un ERTE (tant parcial com total), o que hagin perdut el lloc de treball a causa de la pandèmia provocada per la Covid-19. L'ajuda es pot demanar a partir d'avui mateix (18 de maig), i tindrà un termini de sol·licitud d'un mes des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP). 

La subvenció es materialitzarà a través de vals per valor d'1 euro que es podran bescanviar als establiments i comerços de Cornellà del Terri. En total, els imports atorgats dependran del grau d'afectació, regint-se pels següents barems:

- Si l'ERTE o ERTO ha tingut una durada de 2 o 3 mesos - 60 euros

- Si l'ERTE o ERTO ha durat més de 3 mesos - 80 euros

- Si la persona encara estava amb ERTE o ERTO l'1 de gener - 100 euros

En cas que els expedients de regulació hagin estat parcials, els imports especificats es redueixen a la meitat. Només es pot demanar una ajuda per cada unitat familiar. En aquests documents trobareu tota la informació relacionada amb l'ajut destinat a famílies (Famílies - Convocatòria) i la instància genèrica que s'ha d'omplir per accedir a l'ajut (Instància General - Sol·licitud Ajuts).

Convocatòria Ajuts per a Famílies

 

 AJUTS A PROFESSIONALS AFECTATS PEL CESSAMENT OBLIGATORI D'ACTIVITAT (RD 463/2020)

La convocatòria d'aquest ajut està destinada directament a ajudar els professionals i titular d'activitats afectades pel cessament obligatori d'activitat ordenat pel Reial Decret 463/2020. D'aquesta manera, poden optar a aquests ajuts els titulars d'activitats com: restauració, comerç, centres d'estètica o establiments de turisme rural (dins del terme municipal de Cornellà del Terri). Aquests negocis han de complir dos requisits per optar a rebre l'ajut:

- Tenir llicència o règim de comunicació pertinent

- Estar al corrent de pagament de les taxes, impostos i obligacions amb la Seguretat Social

L'ajut té una quantia fixa de 500 euros, i es pot sol·licitar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i fins a dos mesos des d'aquesta data. Es pot tramitar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cornellà del Terri, adjuntant el model normalitzat que trobareu en aquesta mateixa notícia, o bé de manera presencial a l'ajuntament.

Convocatòria Ajuts per a Establiments i Professionals

 

En qualsevol cas, per tramitar correctament la sol·licitud, aquesta haurà d'incloure els següents documents:

1. Fotocòpia vigent del DNI o el CIF

2. Alta vigent de l'IAE model 036 o 037

3. Declaració jurada que l'activitat ha estat declarada com a NO ESSENCIAL (Establiments - Declaració Jurada)

4. Declaració responsable conforme compleix els requisits, que està al corrent de pagament de les obligacions tributàries i pagament de taxes, etc. (Establiments - Declaració Responable)

5. Formulari de domiciliació bancària, en el cas que sigui la primera vegada que rep un ajut de l'ajuntament

 

Tots els documents necessaris (en format Word) els trobareu adjunts en aquesta notícia.

 

Per qualsevol dubte, us podeu adreçar directament a l'Ajuntament de Cornellà del Terri o trucar al 972 59 40 01, on us atendrem i ajudarem a tramitar qualsevol subvenció.