Hisenda i Recursos Humans

El Servei de Gestió Tributària genera una part important dels recursos del municipi, ja que gestiona els ingressos de caràcter tributari, és a dir, impostos, taxes i contribucions especials, així com els preus públics municipals.

El Servei d’Intervenció, a través dels Pressupostos generals, controla la despesa de personal, de material, de prestació de serveis i d’inversions, atenent el seu finançament amb els recursos que la llei posa a l’abast de l’administració. El desenvolupament d’aquesta activitat exigeix el seu enregistrament a la comptabilitat municipal i la seva posterior presentació en els comptes anuals. 

Gestions o tasques que desenvolupa:

  • Direcció i gestió dels serveis econòmics. 
  • Confecció i gestió del Pressupost municipal.       
  • Gestió de les despeses i els ingressos municipals.      
  • Registre i seguiment de factures.       
  • Comptabilització de les operacions pressupostàries, extrapressupostàries i patrimonials.   

 

El Servei de Tresoreria i Recaptació és el que rep tots els ingressos municipals, tant els de caràcter tributari, a través de la Recaptació municipal, com els d’altres tipus (subvencions, participació en els tributs estatals, ingressos patrimonials, etc.), i realitza tots els pagaments.

 

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

 

PMP ( PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT):

PMP 1r Trimestre 2020

PMP 2n Trimestre 2020

PMP 3r Trimestre 2020

PMP 4rt Trimestre 2020

PMP 1r Trimestre 2021

PMP 2n Trimestre 2021

PMP 3r Trimestre 2021

PMP 4rt Trimestre 2021

PMP 1r Trimestre 2022

PMP 2n Trimestre 2022

PMP 3r Trimestre 2022

PMP 4rt Trimestre 2022

PMP 1r Trimestre 2023

PMP 2n Trimestre 2023

PMP 3r Trimestre 2023

PMP 4t Trimestre 2023

PMP 1r Trimestre 2024