Hisenda i Recursos Humans

El Servei de Gestió Tributària genera una part important dels recursos del municipi, ja que gestiona els ingressos de caràcter tributari, és a dir, impostos, taxes i contribucions especials, així com els preus públics municipals.

El Servei d’Intervenció, a través dels Pressupostos generals, controla la despesa de personal, de material, de prestació de serveis i d’inversions, atenent el seu finançament amb els recursos que la llei posa a l’abast de l’administració. El desenvolupament d’aquesta activitat exigeix el seu enregistrament a la comptabilitat municipal i la seva posterior presentació en els comptes anuals. 

Gestions o tasques que desenvolupa:

  • Direcció i gestió dels serveis econòmics. 
  • Confecció i gestió del Pressupost municipal.       
  • Gestió de les despeses i els ingressos municipals.      
  • Registre i seguiment de factures.       
  • Comptabilització de les operacions pressupostàries, extrapressupostàries i patrimonials.   

 

El Servei de Tresoreria i Recaptació és el que rep tots els ingressos municipals, tant els de caràcter tributari, a través de la Recaptació municipal, com els d’altres tipus (subvencions, participació en els tributs estatals, ingressos patrimonials, etc.), i realitza tots els pagaments.

 

PMP ( PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT):

 

PMP 1r Trimestre 2020

PMP 2n Trimestre 2020

PMP 3r Trimestre 2020

PMP 4rt Trimestre 2020

PMP 1r Trimestre 2021