Anunci aprovació inicial de l’establiment del servei públic d’abastament d’aigua potable municipal

Anunci sobre l’aprovació inicial de l’establiment del servei públic d’abastament d’aigua potable municipal

 

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària, de data 9 de maig de 2022, va aprovar inicialment l'establiment del servei públic d’abastament d’aigua potable municipal, d'acord amb la Memora justificativa reformada, així com el Projecte d’establiment reformat del servei d’abastament d’aigua potable.

 

D’acord amb l’article 178.1 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei Municipal i de règim local de Catalunya i amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals, es sotmet el present expedient amb els documents esmentats a l’apartat anterior als tràmits d’informació pública i audiència, per un termini de trenta dies hàbils. A aquests efectes es publicaran els corresponents anuncis en Butlletí Oficial de la Província de Girona, el Diari de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, a l'efecte de que les persones interessades puguin formular les observacions que estimin pertinents.

 

El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.  De conformitat amb l’art. 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en els seus apartats 1 c) i d) i 2, també es podrà accedir als documents sotmesos al període d’informació pública a través de la web institucional de l’Ajuntament de Cornellà del Terri, https://cornelladelterri.cat.

 

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest acord sense necessitat de prendre cap altre acord exprés.

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament