Anunci conveni marc de delegació de competències Ajuntament Cornellà del Terri i el C.C Pla Estany per la prestació servei recollida, acolllida i control d’animals de companyia abandonats i/o perduts

Anunci sobre l’aprovació del conveni marc de delegació de competències de l'Ajuntament de Cornellà del Terri i  el Consell Comarcal del Pla de lEstany per a la prestació del servei de recollida, acollida i control d’animals de companyia abandonats i/o perduts

 

El Ple de la corporació, en sessió ordinària, de data 16 de gener de 2023, va aprovar el conveni de cooperació pel servei de recollida, acollida i control dels animals de companyia abandonats i/o perduts, el qual es fa públic pel coneixement general, d’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic i l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

 

El tex íntegre del conveni està publicat i pot ésser consultat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cornellà del Terri:

 

 

https://docs.gestionaweb.cat/1251/conveni-servei-recollida-acollida-i-control-d-animals-2014007.pdf

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament