ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ  

 

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària, de data 3 de gener de 2022, va acordar l'aprovació inicial de l’ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació.

 

I en compliment del que es disposa en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

 

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

 

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest acord sense necessitat de prendre cap altre acord exprés.

 

Signat electrònicament,

 

Informació addicional