ANUNCI D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2019

30/10/2018

 

 

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària, de data 30 d’octubre de 2018, va acordar l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals següents per a l’exercici 2019:

 

  • Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
  • Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i activitats administratives i per a l’expedició de documents administratius.
  • Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la Taxa per utilització d’instal·lacions i materials municipals.

 

I en compliment del que es disposa en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

 

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest acord sense necessitat de prendre cap altre acord exprés.

 

Cornellà del Terri, 30 d’octubre de 2018

 

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde