Anunci d’encomana de gestió

Anunci d’encomana de gestió

 

De conformitat amb el que disposen els articles 11.3.b de la Llei 40/20155, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic i 8.1.b  8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es fa pública l’encomana de gestió al Consell Comarcal del Pla de l’Estany de la redacció del projecte executiu de l’actuació consistent en la construcció d’àrees tancades i instal·lació de mòduls d’armaris per a la recollida de residus municipals i la direcció facultativa de l’execució de l’actuació.

 

L’acord de l’encomana de gestió  i el conveni que la regula estarà a disposició dels interessats a la pàgina web d’aquest Ajuntament: www.cornelladelterri.cat.

 

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament