ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE SOL·LICITUD D’UNA REVISIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL

 


El senyor Miquel Padrosa Trias, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Cornellà del Terri la revisió de la llicència ambiental de l’explotació

ramadera La Roureda, situada en el polígon 3, parcel·la 146, de Sords, i amb referència cadastral 17061A003001460000IP.

En compliment de l’article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, es procedeix a

obrir període d’informació pública pel termini de trenta dies des de la inserció del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de

Girona i en el tauler d’anuncis electrònic de la web de l’Ajuntament, perquè, els qui es vegin afectats d’alguna manera per aquesta

activitat, presentin les al·legacions que considerin pertinents.

Durant el termini assenyalat es podrà examinar l’expedient a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer,

número 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores, i formular les observacions i les reclamacions que considerin oportunes. Així

mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament www.cornelladelterri.cat.

 

 

Cornellà del Terri, signat i datat electrònicament

Salvador Coll Baucells

Alcalde