Anunci d’informació pública del Pla de desplegament de la fibra òptica

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 27 de febrer de 2024, es va acordar incoar l’expedient per a l’aprovació del Pla de desplegament de xarxa FTTH de comunicacions mitjançant fibra òptica al municipi de Cornellà del Terri, promogut per Gurbtec Iguana Telecom, SL.

 

De conformitat amb el que disposa l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquest pla de desplegament es sotmet a informació pública per un període de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, tauler d’edictes municipal i a la pàgina web de la Corporació. Durant l’esmentat termini els interessats podran presentar les al·legacions que considerin pertinents.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, aquest Pla de desplegament estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament,  adreça https://cornelladelterri.cat.

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament