Anunci d’informació pública del Pla de desplegament de la fibra òptica

Anunci d’informació pública del Pla de desplegament de la fibra òptica

 

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 6 de setembre de 2021, es va acordar incoar l’expedient per a l’aprovació del Pla de desplegament de la fibra òptica al municipi de Cornellà del Terri, promogut per Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, SA.

 

De conformitat amb el que disposa l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquest pla de desplegament es sotmet a informació pública per un període de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, tauler d’edictes municipal i a la pàgina web de la Corporació. Durant l’esmentat termini els interessats podran presentar les al·legacions que considerin pertinents.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, aquest Pla de desplegament estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament,  adreça https://cornelladelterri.cat.

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament,