Anunci d’informació pública sobre la cessió gratuïta i el conveni de cessió de l'ús de la teulada del local social situat a la plaça de l'Església, 3 de Corts de Cornellà del Terri.

Anunci d’informació pública sobre la cessió gratuïta i el conveni de cessió de l'ús de la teulada del local social situat a la plaça de l'Església, 3 de Corts de Cornellà del Terri a favor de l'Associació de veïns de Corts "Sant Julià i Santa Basilissa"

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària, de data 7 de novembre de 2023, es va s’aprova la incoació de l’expedient de cessió gratuïta i el conveni de cessió d’ús de la teulada del edifici ubicat a la plaça de l’església, 3 de Corts de Cornellà del Terri a favor de l’Associació de veïns de Corts “Sant Julià i Santa Basilissa” per l’emplaçament d’una instal·lació fotovoltaica per a la creació d’una comunitat energètica d’àmbit local.

 

De conformitat amb l’article 49.3 del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, abans de l’aprovació definitiva de la cessió pel Ple, se sotmeten les actuacions a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de la present publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest termini, es podran formular les al·legacions, observacions i reclamacions que es considerin pertinents.

 

El conveni es pot veure a la web de l’Ajuntament de Cornellà del Terri, adreça    http://www.cornelladelterri.cat, i l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h.

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament

Informació addicional