ANUNCI DE L’ORDENANÇA PER A LA PROMOCIÓ DE LES INSTAL.LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTACIA

01/01/2020

 

ANUNCI DE LA CONSULTA PÚBLICA DE L’ORDENANÇA PER A LA PROMOCIÓ DE LES INSTAL.LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTACIA EN EL MUNICIPI DE CORNELLÀ DEL TERRI

 

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de l’Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Cornellà del Terri, es recull opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

 

  1. a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
  3. c) Els objectius de la norma.
  4. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de quinze dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

 

 

Evitar els problemes en el canvi climàtic, i es pretén incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en el sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants, de reduir l’alta dependència energètica

Necessitat i Oportunitat de la seva aprovació

 

 

 

 

La lluita contra el canvi climàtic i en l’endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica, suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania.

Objectius de la norma

 

 

 

Incentiva la implantació de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en l’àmbit municipal i permet el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda en tot el territori, tot transformant a la vegada el model econòmic relacionat amb la generació elèctrica cap a un de més sostenible i ecològic.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

 

Resulta precís aprovar una Ordenança Municipal que afavoreixi l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables.

 

 

Signat electrònicament,