ANUNCI DE LA CONSULTA PÚBLICA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA PROTECCIÓ, CONTROL I TINENÇA ANIMALS

04/11/2019

ANUNCI DE LA CONSULTA PÚBLICA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA PROTECCIÓ, CONTROL I TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de l’Ordenança Municipal sobre la protecció, control i tinença responsable d’animals, es recull opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

 

  1. a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
  3. c) Els objectius de la norma.
  4. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de quinze dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Evitar els problemes de convivència i incidir amb els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública, i regula les interrelacions entre les persones i els animals.

Necessitat i Oportunitat de la seva aprovació

Assolir un màxim nivell de benestar i protecció dels animals i garantir una tinença responsable així com reduir al màxim les molèsties per tinença irresponsable i preservar la salut, benestar i seguretat dels animals i de les persones.

 

Objectius de la norma

establir mesures de protecció i de tinença responsable dels animals que es troben de manera permanent o temporal al terme municipal de Cornellà del Terri.

 

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

Resulta precís aprovar una Ordenança Municipal de tinença d’animals perquè actualment aquest municipi manca de tota classe de regulació.

 

 

 

 

 

Signat electrònicament,

Informació addicional