Anunci estudi econòmic – financer del contracte de concessió d’abastament d’aigua potable municipal

 

Anunci sobre l’aprovació inicial de l’estudi econòmic – financer del contracte de concessió d’abastament d’aigua potable municipal

 

 

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària de data  22 de març de 2021, va aprovar inicialment l’estudi econòmic – financer del contracte de concessió d’abastament d’aigua potable.

 

D’acord amb el que disposa l’article 285.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en aplicació de la regla genèrica que conté a l’art. 83.2 de la LPA 39/2015, se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a partir de la darrera publicació al BOP de Girona i a l’e-Tauler de la Corporació de l’anunci corresponent, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments.

 

Durant l’esmentat termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest acord sense necessitat de prendre cap altre acord exprés.

 

Signat electrònicament,