Anunci instal·lació solar fotovoltaica municipal situada a la Teulada de l’escola

Anunci sobre les bases reguladores del concurs per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal situada a la Teulada de l’escola

 

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària, de data 22 de març de 2021, va aprovar les bases reguladores del concurs per a la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal situada a la Teulada de l’escola, i s'obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de quinze dies a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, que es transcriuen a continuació:

 

“Bases reguladores del concurs per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal situada a la Teulada de l’escola

 

Article 1.- Objecte de les bases i àmbit d’aplicació

 

L’Ajuntament de Cornellà del Terri veu amb preocupació els impactes que el canvi climàtic té i tindrà al municipi i arreu del planeta i entén que és necessari prendre una major consciència del perill que representa la defensa del medi ambient i la necessària transició cap a un model energètic cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, per tant, és necessari que s’adoptin mesures públiques per garantir, amb la participació de la societat, una transició constant cap a aquest model energètic.

 

L’objecte d’aquestes bases és la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal situada a la teulada de l’escola (Avinguda Girona, núm. 5 de Cornellà del Terri) configurada com a una instal·lació d’autoconsum col·lectiu propera a través de la xarxa i sota la modalitat d’excedents acollida a compensació, d’acord amb el Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.

 

Podrà optar a aquesta cessió temporal qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits especificats a l’article tercer d’aquestes bases. La cessió es vehicularà mitjançant l’atorgament d’una llicència municipal d’ocupació temporal pel termini d’un any i permetrà als beneficiaris ser copartíceps de la generació d’energia verda de la instal·lació fotovoltaica, poder-la consumir en el moment de la seva generació i injectar la sobrant a la xarxa elèctrica, estant obligada l’empresa comercialitzadora de cada beneficiari a comprar l’excedent i compensar la diferència en cada factura de la llum, sense que el beneficiari hagi de donar-se d’alta de cap activitat econòmica.

 

Les quotes de participació subjectes a cessió temporal es descriuen al quadre següent:

 

Tipus de quota

Quantitat de quota

Potència ( kW)

Preu anual

A

5

0,5 kW

38,99 €/anual

B

8

1 kW

77,98 €/anual

C

5

1,5 kW

116,97 €/anual

 

 

Cada sol·licitant podrà presentar-se a un o varis tipus de quota però només podrà ser beneficiari d’un sol tipus. Si no hi ha concurrència, l’Ajuntament atorgarà la cessió a l’opció que el destinatari hagi especificat com a primera opció. Si hi ha concurrència, l’Ajuntament aplicarà els criteris de priorització de l’article cinquè d’aquestes bases i si d’aquest resultat surt classificat un mateix destinatari a varis tipus de quotes es tornarà a aplicar la regla d’atorgament a la primera opció marcada per aquest.

 

Article 2.- Regim jurídic i principis generals

 

Aquestes bases per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal situada a la teulada de l’escola (Avinguda Girona núm. 5 de Cornellà del Terri) tenen caràcter administratiu i es regeixen pel contingut de les pròpies bases i, a més a més, per la normativa continguda en les disposicions següents:

 • Directiva UE 2018/2001, 11 de desembre de 2018, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables.
 • Directiva UE 2019/944, de 5 de juny de 2019, sobre normes comuns pel mercat interior de la electricitat, respecte de la Comunitat Ciutadana d’Energia.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions públiques.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.
 • Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

 

Aquestes bases tenen, com a finalitat, complir els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència, que obliga la legislació patrimonial per obtenir una llicència d’ocupació temporal d’un bé de domini públic quan es preveu una pluralitat de sol·licitants.

 

Article 3.- Beneficiaris: concepte i condicions exigibles

 

Pot ser beneficiaris de la cessió temporal de quotes de participació qualsevol persona física o jurídica titular d’un CUPS de llum (Codi Universal del Punt de Subministrament) que compleixi, com a mínim, amb un dels requeriments següents:

 

 • Que el CUPS de llum estigui a menys de 500 metres de la instal·lació, en projecció ortogonal en planta.
 • Que coincideixen els primers 14 dígits cadastrals de la parcel·la generadora amb la consumidora.
 • Que tan la instal·lació receptora com la instal·lació productora estiguin connectades a qualsevol de les xarxes de baixa tensió derivades del mateix centre de transformació.

 

Si el sol·licitant és una persona jurídica caldrà, a més a més, complir amb el requisit de ser una PIME (Petita I Mitjana Empresa), d’acord amb la definició establerta a l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, és a dir, que l’empresa ocupi a menys de 250 treballadors i que el seu volum de facturació anual sigui inferior a 50 milions d’euros o bé tingui un balanç general anual inferior a 43 milions d’euros.

 

Per justificar la condició de beneficiari caldrà que el sol·licitant ompli el model normalitzat de sol·licitud, disponible al web de l’Ajuntament, i annexi una còpia de les factures de la llum de les darrers dues mensualitats i una còpia de la consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals del seu immoble, que s’obté gratuïtament a l’apartat de buscador d’immobles de la seu electrònica del Cadastre (https://www.sedecatastro.gob.es/).

 

Per justificar la condició de PIME del sol·licitant, persona jurídica, serà suficient omplir el model normalitzat de sol·licitud atès que aquesta inclourà una declaració responsable, seguint el contingut de l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

La ubicació exacta de la instal·lació solar fotovoltaica municipal situada a la teulada de l’escola (Avinguda Girona, núm. 5) i les seva referència cadastral és la següent:

Coordenades: UTM: 484788,2 m E, 4659581,5 m, fus 31

Referència cadastral: 5998102DG8559N0001EE

 

Article 4.- Termini de presentació de sol·licituds

 

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG). En cas que el dia en què acabi el termini per presentar les sol·licituds coincideixi en dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.

 

Cada sol·licitant ha de presentar una única sol·licitud per CUPS de llum mitjançant el model normalitzat, disponible al web de l’Ajuntament. Si el sol·licitant és una persona jurídica ha de presentar obligatòriament la sol·licitud, emplenada degudament i signada digitalment per la persona que representa legalment l’empresa, per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Ajuntament. Si el sol·licitant és una persona física podrà presentar la sol·licitud per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Ajuntament, o bé, presencialment en horari d’obertura del registre general d’entrada de documents de l’Ajuntament ( de dilluns a divendres, de 9:00 hores a 14:00 hores).

 

Article 5. Instrucció del procediment i criteris de priorització

La instrucció i l’ordenació d’aquest procediment administratiu correspon al servei de secretaria. Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds, el servei de Secretaria comprovarà el compliment dels requisits de condició de beneficiari establertes en aquestes bases. Si el servei de secretaria aprecia defectes esmenables, requerirà al sol·licitant per tal que en el termini màxim de deu dies hàbils des de la notificació esmeni la sol·licitud. Si transcorregut aquest termini, el sol·licitant no ha fet les esmenes oportunes, s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud i, prèvia resolució, s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

 

Si el servei de secretaria aprecia inexactituds, falsedats o omissions de caràcter essencial en qualsevol dada o document, prèvia audiència a la persona interessada pel termini de deu dies hàbils, comportarà la inadmissió de la sol·licitud.

 

Un cop comprovat el compliment dels requisits de l’article 3 d’aquestes bases, el servei de secretaria avaluarà les sol·licituds i en tots els tipus de quotes on hi hagin més sol·licituds que número de quotes a repartir aplicarà  com a únic criteri:  estricte ordre d’entrada en el registre de l’Ajuntament.

 

Si un mateix sol·licitant ha estat classificat dins de varis tipus de quotes, el servei de secretària aplicarà el criteri especificat a l’article primer, segons el qual se’l classificarà en el tipus de quota que el sol·licitant ha especificat com a primera opció.

 

Un cop establerta la classificació definitiva per a cada tipus de quota, el servei de secretaria publicarà una proposta de resolució al web de l’ajuntament, atorgant un termini de deu dies hàbils per tal que tots els futurs beneficiaris paguin la quantitat total especificada per cada tipus de quota, a l’article primer d’aquestes bases i que equival al pagament de la taxa per l’ocupació temporal del domini públic local especificada a l’ordenança fiscal núm. 18 per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals. A la proposta de resolució s’especificaran els mitjans i llocs de pagament de la taxa. Si el futur beneficiari no realitza el pagament de la taxa dins el termini establert s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud i, prèvia resolució, s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior, passant el servei de secretaria a notificar al següent classificat el mateix requeriment de pagament fins a completar el repartiment de totes les quotes de participació. 

 

Article 6.- Procediment de resolució i notificació

 

Quan tots els futurs beneficiaris hagin pagat la corresponent taxa, la proposta definitiva de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern Local, la qual resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) sota la naturalesa jurídica de llicència per a l’ús privatiu del domini públic local, pel termini d’un any, d’acord amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

 

Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i, si s’escau, a tots els sol·licitants que s’hagi desestimat la sol·licitud a través del mitjà de notificació que hagi especificat cada beneficiari o sol·licitant en la pròpia sol·licitud, excepte les persones jurídiques o qualsevol altre subjecte comprès a l’article 14 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que obligadament serà notificat electrònicament mitjançant l’aplicació “e-notum”.

 

Article 7.- Transmissibilitat i revocació de les llicències

 

Les llicències d’ús privatiu són transmissibles llevat quan s’hagin concedit tenint en compte les característiques particulars de la persona autoritzada. Atès que es tracta d’un aprofitament privatiu mitjançant quotes de participació d’una instal·lació solar fotovoltaica municipal que la normativa obliga a tenir en compte la distància física del consumidor associat i que en aquestes pròpies bases s’han aplicat criteris de priorització relacionats amb el propi consumidor associat, aquestes llicències no seran transmissibles llevat que es tracti d’un canvi de titularitat del CUPS de llum beneficiari. En aquest cas, Les persones que intervenen en la transmissió de la llicència han de comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament, qui ha de comprovar que no es troba compresa en els supòsits de l’article tres d’aquestes bases. En defecte de comunicació, les persones intervinents en la transmissió són responsables solidàries dels danys que puguin derivar-se de l’actuació.

 

Les llicències d’ús privatiu són essencialment revocables. Si l’Ajuntament revoca les llicències per raons d’interès públic indemnitzarà als beneficiaris amb la part proporcional del temps que faltava per transcorre el termini de l’any, respecte de la taxa meritada. Si l’Ajuntament, un cop atorgada la llicència d’ús privatiu, detecta falsedats o omissions de caràcter essencial en la declaració responsable o qualsevol document de l’expedient, previ audiència de la persona interessada, revocarà la llicència d’ús sense dret a rebre cap indemnització.

 

Article 8.- Tractament de dades personals

 

Les dades personals que els sol·licitants de la llicència d’ús privatiu comuniquin durant el procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per l’Ajuntament com a responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de gestionar la llicència i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) la persona interessada es podrà adreçar en qualsevol moment a l’Ajuntament. La informació detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament.

 

Article 9.- Règim de recursos

 

Contra aquestes bases, i tots els actes que derivin d’aquestes, podran interposar-se, per part de les persones interessades, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde/essa en el termini d'un mes, en els casos, forma i terminis establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.”

 

La qual cosa us notifiquem per al vostre coneixement i per tal que produeixi l’efecte oportú.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició contra l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució.

 

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució.

 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució-, el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos, a comptar des de l’endemà del dia en què el recurs de reposició s’entengui desestimat.

 

Tot això, sens perjudici de la possibilitat d’interposar qualsevol altre recurs que es  consideri pertinent.

 

 

Signat electrònicament,