ANUNCI sobre aprovació de l'estructura de costos per a la gestió, en règim de concessió, del servei d'abastament d'aigua potable del municipi de Cornellà del Terri

ANUNCI sobre aprovació de l'estructura de costos per a la gestió, en règim de concessió, del servei d'abastament d'aigua potable del municipi de Cornellà del Terri

 

El Ple de la corporació, en sessió ordinària, de data 16 de gener de 2023,ha aprovat l'estructura de costos per a la gestió, en règim de concessió, del servei d'abastament d'aigua potable del municipi de Cornellà del Terri.

 

De conformitat amb el què preveu l' article 9 del RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola i la Instrucció 1/2019, de 30 de maig, del Comitè de preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya, se sotmet a la informació pública s l'estructura de costos del “Contracte per a la gestió, en règim de concessió, del servei d'abastament d'aigua potable del municipi de Cornellà del Terri.

 

Aquesta estructura de preus ha estat elaborada després de sol·licitar 5 operadores econòmics del sector la remissió de la seva estructura de costos. Es va obtenir resposta de 4 operadors.

 

Estructura de costos del servei d'abastament d'aigua potable del municipi de Cornellà del Terri:

DESPESES

 

%Costos sobre el total

en tant per un

Personal

87805

13,81%

0,1381

Energia elèctrica

83998

13,21%

0,1321

Compra d'aigua

249833

39,30%

0,3930

Materials de conservació

29547

4,65%

0,0465

Treballs conservació tercers

46680

7,34%

0,0734

Retribució del concessionari

56272

8,85%

0,0885

Impostos i taxes

15759

2,48%

0,0248

Generals

41918

6,59%

0,0659

Impagats (1,5%)

6002

0,94%

0,0094

Tractament

6347

1,00%

0,0100

Transports

5497

0,86%

0,0086

Cànon ajuntament (0,006€/m3)

1998

0,31%

0,0031

Seguiment i control (1%)

4001

0,63%

0,0063

Total despeses

635658

100,00%

1,0000

 

D'acord amb l'exposat, s'obre un període d'informació pública per tal que durant un termini de 20 dies, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, qualsevol persona física o jurídica, pugui presentar si s'escau les observacions que consideri oportunes.

 

Cornellà del Terri, 17 de gener de 2023

 

Salvadora Coll i Baucells

Alcalde