Anunci sobre declarar desert el procés selectiu de la creació d’una borsa de treball d’administratiu

Anunci sobre declarar desert el procés selectiu de la creació d’una borsa de treball d’administratiu/va

 

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 8 de març de 2021, va acordar declarar desert el procés selectiu de la creació d’una borsa de treball, i que es transcriu literalment, a continuació:

 

“Declarar desert el procés selectiu per a la creació duna borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places dadministratiu/va de ladministració general

 

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 22 de juny de 2020, es van aprovar les bases reguladores i la corresponent convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’administratiu/va de l’administració general.

 

Amb el mateix acord s’aprovaven les bases que varen ser publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 128 de data 6 de juliol de 2020, i l’extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 8178, de data 16 de juliol de 2020.

 

Per decret d’alcaldia núm. 2020DECR000176, en data 22 de setembre de 2020, es va aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu

 per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’administratiu/va de l’administració general.

 

Una vegada realitzades les proves selectives, el dia 30 de setembre d e2020,  i d’acord amb l’acta del tribunal cap aspirant ha superat el procés selectiu, atès que cap aspirant va superar el primer exercici consistent en respondre com a màxim 10 preguntes curtes teòrica - pràctiques. En conseqüència, el tribunal qualificador va proposar a l’Alcalde que declares deserta aquesta convocatòria, així doncs, correspon procedir a finalitzar aquest procés amb la declaració de procés selectiu desert.

 

De conformitat amb el que disposa a les bases de la convocatòria i d’acord amb el que estableix l’art. 21.1 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de règim local, i l’art. 53.1. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 148, de data 8 de juliol de 2019, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

 

Primer.- Declarar desert el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’administratiu/va de l’administració general.

 

Segon.- Publicar el present acord al taulell d’anuncis i a la pàgina web de la corporació.”

 

Signat electrònicament,