Anunci sobre informació pública d’un projecte d’actuació específica

Anunci sobre informació pública d’un projecte d’actuació específica

 

Per provisió d’alcaldia, de data 3 d’agost de 2023, es va acordar admetre a tràmit el projecte d’actuació específica de noves línies subterrànies 25 kV entrada i sortida a nou centre repartiment anomenat CR640 “can Quelot” i nova ER-03 “Cornellà”, promogut per l’Electra Avellana, SLU.

 

En compliment del que disposa l'article 51 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, s'exposa al públic durant el termini d'un mes mitjançant la publicació del present edicte en el BOP i al tauler d'edictes municipal, per tal que qualsevol persona pugui consultar i presentar les al·legacions que considerin oportunes al respecte.

_

El projecte d’actuació específica serà accessible a través de la seu electrònica municipal www.cornelladelterri.cat, i l’expedient es podran consultar a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h.

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament