Anunci sobre informació pública d’un projecte d’actuació específica - Línia MT Subterrània “Remença”

Anunci sobre informació pública d’un projecte d’actuació específica

 

 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 26 d’abril de 2021, va acordar admetre a tràmit el següent projecte d’actuació específica:

 

  • Projecte d’actuació específica d’una nova línia MT 25 kV Subterrània “Remença” de c/Mossèn Guitart i Camí del mas Noguera fins a nova TM-17, formulada per Electra Avellana ,SL, consistent en la creació nova línia elèctrica soterrada, tibat de cablejat existent suports T15 a T17 i desmuntatge de 6 suports metàl·lics i 402 de línia aèria.

 

En compliment del que disposa l'article 51 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, s'exposa al públic durant el termini d'un mes mitjançant la publicació del present edicte en el BOP i al tauler d'edictes municipal, per tal que qualsevol persona pugui consultar i presentar les al·legacions que considerin oportunes al respecte.

_

El projecte d’actuació específica serà accessible a través de la seu electrònica municipal www.cornelladelterri.cat, i l’expedient es podran consultar a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h.

 

 

Signat electrònicament,