Anunci sobre informació pública projecte d’actuació específica - Linia Aèria a la zona de Prades

Anunci sobre informació pública d’un projecte d’actuació específica

 

Per Decret d’alcaldia núm. 2021DECR000067, dictat en data 11 de maig de 2021, va acordar admetre a tràmit el projecte d’actuació específica pel desmantellament d’una línia aèria existent i creació d’una línia subterrània a la zona de Prades, consistent en l’eliminació de línia aèria existent des del T-13 al T-22 i la creació de la nova línia subterrània que uneixi els mateixos punts, però en altre traçat, de 0,67 km. conversió aeri/subterrani T-13 i T-22, promogut per Electra – Avellana, SL.

 

En compliment del que disposa l'article 51 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, s'exposa al públic durant el termini d'un mes mitjançant la publicació del present edicte en el BOP i al tauler d'edictes municipal, per tal que qualsevol persona pugui consultar i presentar les al·legacions que considerin oportunes al respecte.

 

El projecte d’actuació específica serà accessible a través de la seu electrònica municipal www.cornelladelterri.cat, i l’expedient es podran consultar a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h.

 

Signat electrònicament,