Anunci sobre informació pública projecte d’actuació específica - Línia Subterrània “Nadal – Ermedàs"

Anunci sobre informació pública d’un projecte d’actuació específica

 

 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 26 d’abril de 2021, va acordar admetre a tràmit el següent projecte d’actuació específica:

 

  • Projecte d’actuació específica d’una nova línia MT 25 kV Subterrània “Nadal – Ermedàs, formulada per Electra Avellana, SL, consistent en el tibat de cablejat existent suports T08 a T09/PT22 (reforma pal transformador PT22), creació nova línia elèctrica soterrada de T09/PT22 a C-10 existent i reforma centre de transformació. CT-10. Nadal. Es tracta de Al CT-10 “Nadal”, s’instal·larà una nova cel.la de línia (seccionador Sf6) per connectar la línia subterrània en projecte. Aquest muntatge del seccionador, NO comporta cap obra ni ampliació del centre existent.

 

En compliment del que disposa l'article 51 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, s'exposa al públic durant el termini d'un mes mitjançant la publicació del present edicte en el BOP i al tauler d'edictes municipal, per tal que qualsevol persona pugui consultar i presentar les al·legacions que considerin oportunes al respecte.

_

El projecte d’actuació específica serà accessible a través de la seu electrònica municipal www.cornelladelterri.cat, i l’expedient es podran consultar a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h.

 

 

Signat electrònicament,