Anunci sobre l’aprovació d’un conveni urbanístic

Anunci sobre l’aprovació d’un conveni urbanístic

 

EL Ple de la corporació, en sessió ordinària, de data 17 de gener de 2022, va acordar aprovar inicialment el conveni urbanístic amb Promocions Cornellà, SL referent a la col·locació del comptador de la nau situada al c/C,19 del Polígon – Industrial Pont- Xetmar de Cornellà del Terri.

 

L’expedient es sotmet a informació pública pel termini d’un mes mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la província de Girona, al Tauler d’anuncis i en la pàgina web de la corporació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8.3 i 104 del TRLUC i 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme; per tal que qualsevol persona interessada pugui examinar aquest expedient, a l’efecte de formular les al·legacions que s’estimin convenients.

 

Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions s’entendrà definitivament aprovat sense la necessitat d’adoptar un nou acord.

 

Per la consulta i informació de l’expedient que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació d’aquest text refós, es pot dur a terme a les oficines de l’Ajuntament de Cornellà del Terri, situat al c/Mn. Jacint Verdaguer, 4, de 9h a 14h, de dilluns a divendres. I, d’acord amb el que determina la Disposició addicional setena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el conveni també es pot consultar a la pàgina web municipal, www.cornelladelterri.cat .

 

 

Signat electrònicament,

 

Informació addicional