Anunci sobre l’aprovació d’un conveni urbanístic

27/11/2019

Anunci sobre l’aprovació d’un conveni urbanístic

 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 23 de setembre de 2019, va acordar aprovar inicialment el conveni entre l’Ajuntament de Cornellà del Terri i la Junta de compensació del PPU06 Pont-Xetmar per al a contribució econòmica de la Junta a favor de l’Ajuntament en el sector industrial Pont-Xetmar en la infraestructura d’abastament des del pou Avellana i nova ETAP.

 

L’expedient es sotmet a informació pública pel termini d’un mes mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la província de Girona, al Tauler d’anuncis i en la pàgina web de la corporació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8.3 i 104 del TRLUC i 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme; per tal que qualsevol persona interessada pugui examinar aquest expedient, a l’efecte de formular les al·legacions que s’estimin convenients.

 

Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions s’entendrà definitivament aprovat sense la necessitat d’adoptar un nou acord.

 

Per la consulta i informació de l’expedient que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació d’aquest text refós, es pot dur a terme a les oficines de l’Ajuntament de Cornellà del Terri, situat al c/Mn. Jacint Verdaguer, 4, de 9h a 14h, de dilluns a divendres. I, d’acord amb el que determina la Disposició addicional setena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el projecte també es pot consultar a la pàgina web municipal, www.cornelladelterri.cat .

 

 

Cornellà del Terri, 24 de setembre de 2019

 

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde