Anunci sobre l’aprovació definitiva del Pla Local de Joventut 2021-2024

Anunci sobre l’aprovació definitiva del Pla Local de Joventut 2021-2024

 

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària, de data 22 de novembre de 2021, va aprovar definitivament el Pla Local de Joventut 2021-2024.

El text íntegre es pot consultar a la seu electrònica d’aquest l’Ajuntament, adreça https://cornelladelterri.cat.

Contra la resolució d’aprovació definitiva del Pla, que posa fi a la via administrativa, procedeix la interposició, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que consideri oportú en defensa dels seus interessos.

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament,