Anunci sobre l’aprovació definitiva el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament situat a la finca de cal metge per a usos culturals i socials

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària, de data 7 de novembre de 2023, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament situat a la finca de cal metge per a usos culturals i socials, promogut per l’Ajuntament de Cornellà del Terri.

 

En el propi acord es va disposar lliurar la documentació tècnica i administrativa del pla, en el termini d’un mes, a la Comissió Territorial d’Urbanisme. Aquest lliurament és condició per a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 88 del TRLUC, disposant-se la publicació de l’acord i de les normes urbanístiques en el Butlletí Oficial de la Província, a efectes de la seva executivitat, d’acord amb el que disposa l’article 106.1 del TRLUC.

 

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a aquesta publicació. No obstant, se'n pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

 

L’acord d’aprovació i el contingut del pla podrà consultar-se, als efectes de l’article 107 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i de l’article 70 ter de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, de forma telemàtica, a la seu electrònica municipal (http://www.cornelladelterri.cat), i de forma presencial, a les dependències municipals del Servei d’Urbanisme al c/Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h.

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament