Anunci sobre l’aprovació del Pla de Mesures Antifrau

Anunci sobre l’aprovació del Pla de Mesures Antifrau

 

Es fa públic per al general coneixement que, el Ple de la corporació, en sessió extraordinària, de data 9 de maig de 2022, va adoptar el següents acords:

 

“Primer.- Declarar que l’Ajuntament de Cornellà del Terri té la voluntat d’adoptar totes les mesures adequades per protegir els interessos financers de la Unió i per vetllar per tal que la utilització dels fons s’ajusti al Dret aplicable a la Unió i al Dret nacional, en particular en allò referent a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

 

Segon.- Aprovar el Pla de Mesures Antifrau que s’incorpora com annex al present acord plenari i que té com objectiu establir els principis i les normes que seran d’aplicació i observança en matèria antifrau, anticorrupció i per evitar els conflictes d’interessos en relació amb els fons provinents del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR).

 

Tercer.- Constituir un Comitè Antifrau per assegurar una correcta aplicació de les mesures antifrau que l’Ajuntament incorpora en el seu Pla de Mesures Antifrau i encarregar-li com a primera tasca l’avaluació inicial del risc de frau, i DESIGNAR com a membres d’aquest comitè els següents:

 

  • Alcalde President
  • Secretària-interventora
  • Tècnica de l’Administració General
  • Tècnica de Medi Ambient

 

Quart.- Difondre a través de la pàgina web de la Corporació la voluntat ferma i decidida de l’Ajuntament de Cornellà del Terri respecte a fer front al frau en qualsevol de les seves manifestacions, actuant sota els valors d’integritat, objectivitat i rendició de comptes.

 

Cinquè.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona pel general coneixement.”

 

El text íntegre del Pla de mesures antifrau i els seus annexos es poden consultar seguint el següent enllaç: FES CLICK AQUÍ

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament