Anunci sobre l’aprovació del Pla de Mesures Antifrau

15/12/2022

Anunci sobre l’aprovació del Pla de Mesures Antifrau

 

Es fa públic per al general coneixement que, el Ple de la corporació, en sessió extraordinària, de data 9 de maig de 2022, va adoptar el següents acords:

 

“Primer.- Declarar que l’Ajuntament de Cornellà del Terri té la voluntat d’adoptar totes les mesures adequades per protegir els interessos financers de la Unió i per vetllar per tal que la utilització dels fons s’ajusti al Dret aplicable a la Unió i al Dret nacional, en particular en allò referent a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

 

Segon.- Aprovar el Pla de Mesures Antifrau que s’incorpora com annex al present acord plenari i que té com objectiu establir els principis i les normes que seran d’aplicació i observança en matèria antifrau, anticorrupció i per evitar els conflictes d’interessos en relació amb els fons provinents del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR).

 

Tercer.- Constituir un Comitè Antifrau per assegurar una correcta aplicació de les mesures antifrau que l’Ajuntament incorpora en el seu Pla de Mesures Antifrau i encarregar-li com a primera tasca l’avaluació inicial del risc de frau, i DESIGNAR com a membres d’aquest comitè els següents:

 

  • Alcalde President
  • Secretària-interventora
  • Tècnica de l’Administració General
  • Tècnica de Medi Ambient

 

Quart.- Difondre a través de la pàgina web de la Corporació la voluntat ferma i decidida de l’Ajuntament de Cornellà del Terri respecte a fer front al frau en qualsevol de les seves manifestacions, actuant sota els valors d’integritat, objectivitat i rendició de comptes.

 

Cinquè.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona pel general coneixement.”

 

El text íntegre del Pla de mesures antifrau i els seus annexos es poden consultar seguint el següent enllaç: FES CLICK AQUÍ

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament