Anunci sobre l’aprovació inicial de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2022 -2023

 

 

Anunci sobre l’aprovació inicial de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2022 -2023

 

 

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, de data 21 de novembre de 2022, va aprovar inicialment la modificació del Pla Estratègic de Subvencions per al període 2022-2023.

 

D’acord amb el que disposen els articles 8.1 i 8.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, se sotmet a informació pública l’expedient de referència, per un termini de vint dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci al BOP de Girona, a fi i efecte que es puguin formular les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients.

 

Si transcorregut el termini esmentat, no s’han presentat al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.

 

La qual cosa es fa públic, per a general coneixement.

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament