Anunci sobre l’aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a les entitats esportives de Cornellà del Terri

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària, de data 7 de novembre de 2023, va aprovar inicialment les Bases reguladores de subvencions per a les entitats esportives de Cornellà del Terri.

Aquestes Bases reguladores es sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, que es computarà a partir de l’endemà del dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, així com un anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes de presentació de reclamacions i/o al·legacions; d’acord amb l’art. 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals. També es publicaran al Tauler d’edictes municipal i la pàgina web municipal (http://www.cornelladelterri.cat).

En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini d'informació pública, aquestes bases reguladores s’entendran aprovades definitivament.