Anunci sobre l’aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l’exercici 2024

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària, de data 18 d’octubre de 2023, va acordar l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals següents per a l’exercici 2024:

 

  • Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles
  • Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
  • Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
  • Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per la prestació de serveis i activitats administratives i per l’expedició de documents administratius.
  • Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
  • Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la utilització d’instal·lacions i materials municipals

 

I en compliment del que es disposa en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

 

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

 

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest acord sense necessitat de prendre cap altre acord exprés.

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament