Anunci sobre la d’aprovació inicial de la denominació i la nova numeració de la via pública del polígon – industrial Pont-Xetmar

Anunci sobre la d’aprovació inicial de la denominació i la nova numeració de la via pública del polígon – industrial Pont-Xetmar

 

El Ple de la corporació, en sessió ordinària, de data 18 de juliol de 2022, va acordar aprovar inicialment la denominació del carrer Z del polígon industrial Pont-Xetmar amb la seva corresponent numeració, i la nova numeració i ampliació del carrer A i B del polígon industrial Pont-Xemar de Cornellà del Terri.

 

De conformitat amb el que disposa l’article 83 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació a l’article 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es sotmet l’expedient a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així mateix, també, es publicarà en el tauler d’anuncis de la Corporació i en la seu electrònica de l’Ajuntament.

 

En cas de no presentar-se al·legacions en el tràmit d'audiència i informació pública, aquest acord d’aprovació inicial s’elevarà a definitiu sense necessitat d’acord exprés.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, el plànol estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat.

 

El present anunci servirà de notificació als interessats, en cas que no pugui efectuar-se la notificació personal de l'atorgament del tràmit d'audiència.

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament

 

Informació addicional