Anunci sobre la delegació i el conveni cooperació per a la delegació de les facultats de prestació dels serveis de jardineria.

Anunci sobre la delegació i el conveni cooperació  per a la delegació de les facultats de prestació dels serveis de jardineria, manteniment d’espais verds, manteniments de recs i franges perimetrals contra incendis i neteja de vials públics de l'Ajuntament de Cornellà del Terri al Consell Comarcal del Pla de l'Estany

 

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària, de data 27 de febrer de 2023, va aprovar la delegació i el conveni cooperació  per a la delegació de les facultats de prestació dels serveis de jardineria, manteniment d’espais verds, manteniments de recs i franges perimetrals contra incendis i neteja de vials públics de l'Ajuntament de Cornellà del Terri al Consell Comarcal del Pla de l'Estany, el qual es fa públic pel coneixement general, d’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic i l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

El text íntegre del conveni està publicat i pot ésser consultat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cornellà del Terri:

Clikar AQUÍ per consultar el conveni.

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament

 

Informació addicional